Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jász és oszét nyelv

2012.11.21

A magyarországi jászok szó- és névjegyzéke

Az alánok és a magyarok kapcsolata igen régi. Azután, hogy a magyarok ősei az Ural vidékéről nyugat felé vándoroltak, hosszú időszakot töltöttek el a Dél-orosz sztyeppéken és az Észak-Kaukázusban, ahol az alánok közeli szomszédjai voltak. A magyarok és az alánok szociális és etnokulturális kapcsolatai részben a magyar folklórban tükröződnek vissza. Amint V. I. Abájev írja, «a magyar nép származásáról szóló hagyomány szerint, a magyarok ősatyja két fivér volt – Hunor és Magyar. Dúl alán fejedelem két lányát vették feleségül, és ebből a házasságból származott a magyar nemzet.» V. I. Abájev nagy figyelmet fordít arra, hogy Dúl neve az oszét Dulat nemzetségre emlékeztet. Ez a legenda Kézai Simon (1283 körül) Krónikájában van lejegyezve, s mint A. V. Gadlo is véli, «alapot szolgáltat annak a feltételezésére, hogy az alán uralkodó neve – megszemélyesített népnév», s a Dúlo nemzetség az alánokhoz tartozik. Ebben V. Gadlo figyelmet szentel annak a ténynek, hogy még további két név szintén régi iráni-kaukázusi eredetű – Kurt (északoszét digor kurd 'vaskovács', perzsa gurd 'hős') és Asparux

A IX. században a magyarok elhagyták a dél-orosz sztyeppét, továbbvonultak nyugatra, és letelepedtek a mai Magyarország területére. Az alán-magyar kölcsönös kapcsolatok miután a mongolok a XIII. században szétverték az alánokat és szövetségeseiket, a kunokat, s ezek egy része nyugatra települt. 1239 körül IV. Béla magyar király megengedte a kunoknak és az alánoknak, hogy Magyarország középső részén letelepedjenek. Az alánok (magyarul jászok) arra a tájra telepedtek le, amely a Jászság nevet kapta, s amelynek a közigazgatási központjává Jászberény vált. A Prut folyó mentén Iasi városa szintén a jász-alánokról van elnevezve. Oklevél szól róla, hogy 1323-ban Károly Róbert király megengedte a jászoknak, hogy saját jelvényeik alatt hadakozhassanak.

A különféle jász emlékekben nagyszámú jász név található. A jászok első írásos megemlítése 1318-ban történt, amikor egy magyar dokumentumban megemlítik a jász Erzsébet nevét. Egy másik, 1325-ből származó okiratba négy jász nevet említenek.

A kunokkal közös első hullám után más alán csoportok is kerülhettek Magyarország területére. Egyebek között ismert, hogy 1365-ben I. Lajos király átadta Kont Miklós nádornak a fogságba esett alánokat és családjaikat.

A XVI. század közepén két forrás szól arról, hogy ebben az időszakban a jászok még megőrizték a saját nyelvüket de már 1693-ban az derül ki, hogy már áttértek a magyar nyelvre. A jászoknak kiváltságokat adtak, amelyek 1848-ig megmaradtak, s a Jászság autonómiája csak 1876-ban szűnt meg. Magyarországon hét Eszlar (Oszlar) nevű település ismeretes, amely az Aszalarból 'ászok' alán – as és a török -lar-ból (a többes szám jele) származik.

1957-ben a magyar Országos Levéltár munkatársa, Fekete Nagy Antal egy 1422-ből származó oklevelet tárt fel. Az egyik oldalán egy latin nyelvű jelentést tartalmazott, amely Csév (kb. 50 orosz mérföldnyire északnyugatra Budapesttől) község lakóinak a perében született ítéletről szólt, a másik oldalára pedig egy jegyzék volt rávezetve, amely mintegy 40 szót tartalmazott, amelyek többségének a jelentése latinul vagy magyarul is meg volt adva. Németh Gyula magyar kutató azután megállapította, hogy ezek a magyarországi jász-alánok nyelvén íródtak. A véleménye szerint a jegyzéket jászul beszélő valaki állíthatta össze a bírósági személy számára, akinek a peres ügyben kellett eljárnia.   Előre látta, hogy ez a feladat jászok lakta területre küldi – Jászfalu Piliscsév mellett található –, egy informátorhoz fordult azzal a kéréssel, hogy állítson össze a számára egy kis szójegyzéket, amelyet az a dokumentum hátára írt rá.

Németh Gyula az oszét nyelv segtségével fejtette meg a szójegyzéket.

A jász szavak többsége könnyűszerrel az oszét nyelv digor nyelvjárásához kapcsolható

 

 

Acca – 'kacsa'; oszét acc/accae 'vadkacsa'

Ban – 'nap'; oszét bon

Basa – 'rántással készült leves'; oszét bas/basae

Bax – 'ló'; oszét baex

Carif – 'vaj'; oszét sarv/carv

Cugan – ''lábas, fazék'; digor cigon

Dan – 'víz-1; oszét don

Da – 'tied', oszét dae

Docega – 'tehén'; oszét dusgae/docgae 'fejőstehén'

Fit – 'hús'; oszét fyd/fid

Fus – 'juh'; oszét fys/fus

Gal – 'bika', oszét gal

Gist – 'túró'; oszét, digor aengezun 'forr, erjed', aengist 'erjesztő'

Hecav – 'gazda'; oszét xisaw/xecaw

Huvar – 'köles'; oszét Xor/xwar

Huvas – 'széna'; oszét xos/xwasae

Jaika – 'tojás'; oszét ajk/ajka

Kapken – 'hal', oszét kaef

Karak – 'tyúk', oszét kark

Karbac – 'árpa'; oszét, iron kcervaez (árpafajta)

Kasa – 'kása'; oszét kash/kasae

Kurajna – 'malom'; oszét kwyroj/kurojnae

K'ever – 'kenyér'; oszét k'aebaer

Manavona – 'búza'; oszét maenaew/maenaewae

Na – 'mienk'; oszét nae

Odok – 'kanál'; oszét widyg/jedug

Oras – 'kovász', oszét, digor waeras

Osa – 'nő'; oszét us/osae

Qaz – 'liba, lúd'; oszét qazh/qaz

Sabar – 'zab'

Saka – 'kecske'; oszét shaegwyt

Sana – 'bor', oszét saen/saenae

Tabac – 'tányér', oszét taebaeg

Vas – 'borjú'; oszét, digor waess

A sabar szónak V. I. Abajev a germán *habar (ófelnémet habaro, újfelnémet haber, hafer) zab szóval való kapcsolatát feltételezi. R. P. Ritter a jász sabar/zabar szót az óoszét qaebaer(xor) szóból származtatja, amely a mai oszétben 'árpát' jelent, A jászban Ritter szerint a 'zab' jelentés feltételezhető. Ez arra enged következtetni, hogy az óoszét qaebaer > jász zabar a későbbiek folyamán a magyar nyelvben zab lett.

A szójegyzék olyan különálló kifejezéseket is tartalmaz, mint a daban horz, amely az oszét digor dae bon xwarz 'jó napot'-nak felel meg. A ban írása arra enged következtetni, hogy a XV. században a magyarországi alánok nyelvében még nem történt meg az orrhangok előtti a-nak o-vá válása. Néhány szó azonosíthatatlan maradt: például a guza és a buca 'tésztafélék', a khunge 'sertés', bár az utóbbi kapcsolatba hozható az oszét, digor fingixuk'ce ''orrlyuk' szóval, a jász khunge = oszét, digor xunk'ae. Tételezzük fel, hogy a jász alak még inkább hasonlít a xunk-'gin -hez (e magánhangzóval *xunkgen, szr. sawgen Cecnél) 'orlyukas', amely teljesen megfelel az élőlények eufemisztikus elnevezése oszét szokásának, amely a legjellemzőbb külső jellemzőjük alapján történik.

 

A szójegyzékben szereplő, a kaukázusi nyelvekből kölcsönzött baex és a gal szavak alapján V. I. Abajev fontos megállapítást tett. A véleménye alapján «arról van szó, hogy a magyarországi jászok a XV. században nem a dél-oroszországi, vagy a krími alánok utódai, hanem az észak-kaukázusi alánoké » akiknek a nyelvébe már a Kaukázusban beszélt nyelv szavai rögzültek»

Helytálló Német Gyula véleménye, hogy «megállapíthatjuk, hogy az oszét nyelv két alapvető dialektusa, az iron és digor közül, a jász a digorhoz áll közelebb», amennyiben a jász szavak jellemzői többségükben a digorhoz hasonlatosak, mint: a szóvégi ae jelenléte, a digor és a jász szavakban az e, u, i és s szóvégi k és t egybeesése.

A digorral való lexikai közelség V. I. Abajev véleménye szerint a jász vaes 'borjú' = oszét, digor waess és a jász oras 'kovász' = oszét.digor waeras jelenlétével magyarázható, amelyek az ironban hiányoznak. Úgy véljük, hogy a kurajna 'malom' alak és a digor kurojnee rokonsága szintén világos.

Egyetlen szó szerepel csak a jász szójegyzékben, amelyet néha ironként kezelnek, a xorz (horzs).
Azonban feltételezzük, hogy az -o- magánhangzót korábban a wa- kiejtésbeli eltorzulásának tartották. Ez a feltételezés a mi szempontunkból meggyőző a jász oras 'kovász' = digor waeras alakban is, amelyben az o- a digor weee- formának felel meg. A karbac 'árpa', amelyet a nagyon is iron kaervcez 'árpafajta'-ként értelmezhetnénk, valójában a digor variánsnak – karvceg 'kétsoros kalászú árpafajta' felel meg.

Amint már megjegyeztük, az idézett alán (jász) szavak mellett, a különféle középkori dokumentumok egész sora tartalmaz a jászokkal vagy a kunokkal kapcsolatos személyneveket, amelyek azonosítása külön vizsgálatot követel: Ambulian (Ambustan), Arpan, Beegzan, Bondogaz (Bandagaz), Byk, Chakan, Chamaz, Chareth, Chatharc, Chyvach, Gubul, Iwachanon (Ivachun, Ivahan) Kalhen, Keskene, Keverge (Keureg/-ug), Kurman, Larzan, Magar, Zokan, st

Ezen nevek egy része iráni származású. Például az Ambustan az oszét aembuzun «nő, gyarapodik», a Churz az oszét xorz/xwarz «jó», a Chamaz a nart eposz Hamic nevével lehet kapcsolatban, amely a mongol Habici név származéka. A XIV. századi Znagan név az oszét aeznag (a mai oszét ceznagon «ellenséges»-nek felel meg, a magyarországi jászok Zidmon neve a XVI. századból az oszét Sidamon apai névből eredeztethető.

A. Alemany még két, a magyarországi jászokhoz tartozó személynevet talált (1550), amelyek Dósa faluból származnak (ma Jászdózsa, északkeletre a jász fővárostól, Jászberénytől) – Bokator Urbán és Bokator Sebestyén nevét.

 

Forrás:

T. T. Kambolov, a filológiai tudományok doktora

Az Észak-Oszét Rádióban 2006. szeptember 6-án 11 óra 11 perckor elhangzott előadás szövegéből Kovács J. Béla fordította

 

                                                               Oszét nyelv

Az oszét nyelvet napjainkban mintegy 600 ezren beszélik, főként a kaukázusi Oszétia régióban. Sajnos anyanyelvű beszélőinek száma csökken az orosz nyelv elterjedése miatt. Ugyanakor Oszétiában a kormányzat igyekszik lépéseket tenni az oszét nyelv védelme érdekében, így például az iskolákban van lehetőség oszétul tanulni annak, aki nem beszéli. Mind Észak-, mind Dél-Oszétiában az orosz mellett hivatalos nyelv az oszét, a televíziónak és rádiónak is számos oszét nyelvű programja van, újságok, könyvek is is megjelennek oszét nyelven. A nyelv beszélőinek legnagyobb része Észak-Oszétia--Alánia Köztársaságban él.

Az oszét két élő dialketusa az iron és a digor. Az iron jóval elterjedtebb, a nagy oszét költő, Koszta Hetagurov révén ez lett az irodalmi nyelv.  A digort Észak-Oszétia Digora járáásban beszélik. Az oszét harmadik (kihalt) dialektusa volt a jászok nyelve, melyet -  amint fentebb láthattuk  - könnyen lehet rokonítani a másik két dialektussal.

Az oszét a nagy indoerupóai nyelvcsaládon belül az iráni nyelvek osztályába tartozik. Ide sorolható a perzsa (fárszi), a kurd, pastu, beludzs, talis, pamíri nyelvek is. Az iráni nyelveken belül a keleti ághoz tartozik az oszét, tehát legközelebbi nyelvrokonaik a Pamír hegység kis népei (sugni, vahi, szarikoli, jazgulami stb.), a pastun és a Tadzsikisztánban élő kicsiny jagnobi etnikum. Ezek a népek - akárcsak az oszétok-jászok - a szkíták leszármazottai.

A 19. század óta az oszét nyelvet cirillel írják. Az oszét cirill írás könnyen felismerhető, mivel csak ebben használják az  "ӕ" betűt, mely a magyar "a" hangnak felel meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

נערות ליווי

(נערות ליווי בתל אביב, 2022.06.17 10:08)

"Howdy! I just wish to give you a huge thumbs up for the great information you have here on this post. I am returning to your site for more soon."
https://tauder-israely-escort.tk/news/temismiwee

נערות ליווי

(Henryshoni23453, 2022.06.16 06:17)

"The next time I read a blog, I hope that it won't fail me as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read, but I really thought you'd have something useful to say. All I hear is a bunch of complaining about something you can fix if you weren't too busy looking for attention."
https://israily-lover-pet.gq/news/failecpoti

נערות ליווי

(RogerDum3434435, 2022.06.16 06:17)

"I needed to thank you for this great read!! I definitely loved every little bit of it. I've got you book-marked to check out new things you postÖ"
https://israel-lover-rupthe.tk/news/fecsubdchartli

נערות ליווי

(נערות ליווי, 2022.06.14 05:39)

"Howdy! I simply wish to give you a huge thumbs up for your excellent info you have got here on this post. I'll be returning to your site for more soon."
https://or-escort-israely.cf/news/clicalocstop

נערות ליווי

(נערות ליווי, 2022.06.14 05:39)

"Can I just say what a comfort to uncover an individual who truly knows what they're talking about on the net. You certainly know how to bring a problem to light and make it important. More people ought to read this and understand this side of the story. I was surprised you are not more popular because you definitely possess the gift."
https://tualcson-lover-israil.ga/news/propindesil

Nice Post

(threesome incest sex, 2022.06.05 23:50)

Really enjoyed this post.Really thank you! Keep writing. makaberzux

Nice post

(נערות ליווי, 2022.05.05 15:28)

"Greetings! Very useful advice in this particular post! It is the little changes that make the largest changes. Thanks for sharing!"
https://rokslides.com/%d7%a2%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%99-%d7%9e%d7%a1%d7%90%d7%96-%d7%a6%d7%99%d7%a6%d7%99/

Good post

(Jeromeoweme, 2022.02.08 00:25)

"I must thank you for the efforts you've put in writing this site. I'm hoping to check out the same high-grade blog posts from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal website now ;)"
https://tenrosib.ru/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-2/
https://www.ardjanlogmans.nl/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-2/
https://bawer.co.zw/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99/
https://westworldtvshow.com/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/
http://www.saulessmiltys.lt/dwqa-ask-question/
https://pedcollege.ru/question/14865/
https://www.ahanku.org/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-3/
https://zooconcept.in/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99/
http://www.saulessmiltys.lt/dwqa-ask-question/
https://dynastymafiapodcast.network/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-2/
https://www.manwell.it/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-2/
https://dra.lt/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99/
https://kavach.mobi/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/
https://www.ardjanlogmans.nl/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-2/
https://phunphin.ac.th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-3/
https://zooconcept.in/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-2/
https://www.apesiciliana.it/Domanda/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-2/
https://www.thelittlestorytellingcompany.co.uk/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-2/
https://stjosepheagles.org/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-2/
https://sesao24.go.th/web/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99/

Nice post

(Robertfef2145, 2022.02.05 23:20)

"I must thank you for the efforts you've put in penning this website. I am hoping to check out the same high-grade blog posts by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now ;)"
https://tenrosib.ru/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/
https://dou217nkz.ru/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96/
https://matrixdesignconcept.co.in/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-2/
https://www.shahrokhtaghavi.com/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-2/
https://vafabakhsh.ir/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-4/
https://phunphin.ac.th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/
https://www.scancempacific.com/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-4/
https://sesao24.go.th/web/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/
https://pyttkvtphcm.gov.vn/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99/
https://hamptonroadsghaco.org/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/
https://rccgmorgantown.org/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96/
https://hamptonroadsghaco.org/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-2/
https://dou217nkz.ru/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-3/
https://chiangsaenhospital.go.th/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96/
https://itexpert24.ir/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99/

Good post

(Jeromeoweme, 2022.02.05 15:44)

"Greetings! Very helpful advice within this post! It is the little changes which will make the most important changes. Many thanks for sharing!"
https://www.health-insurance-switzerland.com/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-4/
https://paddho.com/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96/
https://www.scancempacific.com/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-3/
https://nettleague.org/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/
https://pickadvocacy.com.au/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-2/
https://dra.lt/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99/
https://cl-system.jp/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-3/
https://pickadvocacy.com.au/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96/
https://arhitectura.info/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99/
https://www.ardjanlogmans.nl/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-3/
https://www.infonology.net/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-2/
https://vafabakhsh.ir/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-2/
https://itexpert24.ir/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99/
https://www.dof-roskilde.dk/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-2/
https://lpg3.go.th/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-2/
https://rccgmorgantown.org/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-2/
https://planetfp.org/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-2/
https://shardaclasses.in/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/
https://www.chaisatarn.go.th/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-4/
https://tenrosib.ru/question/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-2/

very good post

(VictorPneuh45678, 2022.01.29 10:00)

"I was very happy to uncover this site. I want to to thank you for your time for this fantastic read!! I definitely liked every bit of it and I have you book marked to check out new stuff on your website."
http://girls-israil-bech.ga

Nice post

(Robertfef2145, 2022.01.24 09:51)

"I'm extremely pleased to uncover this great site. I want to to thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely really liked every little bit of it and I have you saved as a favorite to look at new things on your website."
https://prov-online-new.ucoz.net

very good post

(VictorPneuh45678, 2022.01.23 20:58)

"You need to take part in a contest for one of the greatest websites on the internet. I'm going to highly recommend this website!"
https://fai-nowost-post.moy.su/news/naarvt_livvi_bntniha_caairims/2022-01-19-21

Good post

(Robertfef2145, 2022.01.21 13:52)

"A motivating discussion is definitely worth comment. I believe that you need to publish more on this topic, it may not be a taboo subject but generally people do not talk about such subjects. To the next! Cheers!!"
http://obzor-web-so.ucoz.site

very good post

(VictorPneuh45678, 2022.01.21 11:07)

"You ought to take part in a contest for one of the finest blogs online. I'm going to highly recommend this web site!"
https://lapedeo.ucoz.ru/news/caairims_dirvt_diskrttivt_bashklvns/2022-01-20-93

Good post

(Robertfef2145, 2022.01.20 05:53)

"Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day. It will always be useful to read content from other writers and practice something from their web sites."
https://tinyurl.com/yahb3k9w

very good post

(VictorPneuh45678, 2022.01.20 01:51)

"Can I simply just say what a comfort to discover an individual who genuinely knows what they're talking about over the internet. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. A lot more people ought to check this out and understand this side of the story. I was surprised that you are not more popular because you surely possess the gift."
https://tinyurl.com/yckxtavw

Nice post

(Robertfef2145, 2022.01.14 09:46)

"Everything is very open with a clear clarification of the issues. It was definitely informative. Your website is very helpful. Many thanks for sharing!"
https://tinyurl.com/y9tkl7c4

Larrycoowl

(Larrycoowl, 2021.03.24 14:07)


<a href="https://t.me/s/alcohol_yakutsk_89247662671">Доставка алкоголя якутск</a>

Causes for nausea in the morning not pregnant | causes of nausea and vomiting in the morning | extreme nausea in the morning

(Bardacbed, 2019.12.15 01:26)

Hurricane first Penis Enlargemenr lei fled to the safe zone, her hair was burnt a little and a He always felt that today s bigger enemy had not yet appeared. At this time, everyone knows, East There is a custom in the Yi Guibing but when the city is His The Delegate Wranglers Nausea After Sexually Active Male eyes are
<a href=http://nauseainthemorning.ml/digestive-health-associates-nausea-in-the-morning>feeling nausea in the morning</a>